АНТОНИЯ КОЙЧЕВА

Присъединява се към екипа на центъра през 2009 г. Основната ѝ насоченост са: Консултиране и терапия на възрастни, детска психотерапия, логопедична терапия.

Завършва специалностите: „Логопедия – комуникативни нарушения на развитието“ и „Детско-юношеска и училища психология“ (диагностика и консултиране) в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”.

Има опит в работата при:

 • възрастови кризи, ситуационни кризи (тежки житейски ситуации и травми, свързани със загуба)
 • проблеми, свързани с депресивно настроение и емоционален самоконтрол
 • внезапни страхови състояния и тревожни пристъпи
 • семейни проблеми и проблеми в двойката
 • междуличностни конфликти
 • личностно израстване и себепознание
 • родителстване и общуване с детето
 • аутистичен спектър, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия), хиперактивност, дефицит на внимание
 • езикови и говорни нарушения
 • училищна готовност
 • емоционално-поведенчески проблеми в детска и юношеска възраст

Специализирани курсове:

 • Сензорна преработка и Brain Gym®
 • Level 1: A three-part treatment plan for oral-motor therapy, орално-моторна терапия – ниво I, Sara Rosenfeld-Johnson, US
 • ”Подкрепа на деца със сензорна дезинтеграция”
 • „Високофункциониращ аутизъм – социална комуникация и езикови проблеми”
 • „Диагностика и превенция на езика 3-4 г.”
 • „Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на графизма, писмената реч и математиката, превенция, диагностика и терапия”
 • „Терапии на нарушенията на писмената реч”
 • Разбиране и подкрепа на специфичните нужди при индивиди от аутистичния спектър – Янис Вогиндрукас, IEEl Greece и др.
 • Обработка на сензорна информация и праксис, диспраксия – Maude LeRoux OTR/L, A Total Aproach US
 • “Social communication – Intensive Interaction approach“ – Dr. Vogindroukas Ioannis
 • The Science of well-being: Evidence-based interventions for children, adolescents, and families
 • Скрининг тест за детско развитие (Denver II)
 • Скрининг тест за училищна готовност (ТУГ) и др.
 • Сертифициран консултант и терапевт за звукостимулиращите програми от семейството на The Listening Program®, inTime™, ТАVS® /тест за скрининг на визуални и слухови способности/.
 • DIR®/Floortime®, ниво 101
 • Специализира позитивна психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия в България (ДППБ) – асоцииран член на WAPP, WCP, EAP – удост. N 378/2015. Знания и умения за работа с метода в индивидуална и групова работа, техники за позитивно мислене и решаване на кризисни и конфликтни ситуации, за разгръщане на социални умения на личността и групата.

Работим с предварително уговорен и запазен час. Повече информация и контакти ще намерите тук.