Логопедия (от гръцки. lógos – дума, реч и paideía – образование, обучение) Логопедията изучава нарушенията на речта и езика, нарушенията в гълтането /дисфагия/, гласовите нарушения и разработва методи за преодоляването им. Смущения, обект на логопедична терапия са:
  • Артикулационни нарушения (дислалия)
  • Гласови разстройства (афония)
  • Абнормално забавяне или забързване на потока на речта (брадилалия, тахилалия)
  • Говорни нарушения при вродена цепнатина на небцето (ринолалия)
  • Разстройства вследствие на нарушена инервация на артикулационните органи (дизартрия)
  • Заекване и запъване
  • Езикови и говорни нарушения вследствие на увреди на централната нервна система (афазия, нарушения в езиковото развитие)
  • Нарушения, проявяващи се в писмената комуникация (дислексия, дисграфия)
  • Множествени нарушения
  • Говорни и езикови разстройства, свързани с различни заболявания – болест на Хънтингтън, множествена склероза и др.
Източник: Wikipedia